Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva

 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále je „zákon“) za kalendářní rok 2019, kterou podává městská část Praha 2, jako povinný subjekt podle tohoto zákona.

 

Článek 1

Údaje o povinném subjektu

 

Název: městská část Praha 2

Adresa: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

Telefonická spojení: 236 044 111

Fax: 222 510 138

E-mail pro běžná podání:posta@praha2.cz

E-mail pro podání opatřená ověřeným elektronickým podpisem: posta@praha2.cz

ID datové schránky: y7yb44i

 

Článek 2

Počet podaných písemných žádostí o informace

 

(podle § 13, odst. 3 zákona se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí).

 

Celkový počet žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona: 90

Z toho odmítnutých žádostí: 9

Z toho částečně odmítnutých žádostí: 9

 

Článek 3

Počet podaných odvolání

 

V r. 2019 byla podána 2 odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu.

 

Článek 4

Přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí

 

V r. 2019 nebylo povinnému subjektu doručeno žádné rozhodnutí vydané v soudním řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

 

Článek 5

Poskytnuté výhradní licence

 

Povinný subjekt neposkytl v r. 2019 žádné výhradní licence.

 

 

Článek 6

Počet stížností

 

V r. 2019 nebyly na povinný subjekt podány podle § 16a zákona žádné stížnosti.

 

Článek 7

Další informace

 

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce po dobu 30 kalendářních dnů, na internetových stránkách Prahy 2 po dobu 2 let.

 

 

Zpracovala:

Monika Schejbalová

referent odboru právního

 

 

 

Schválil:

Mgr. Jan Bureš

vedoucí odboru právního

 

V Praze dne 4. 2. 2020

Zveřejněno: 21.02.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout