ODBOR VÝSTAVBY

Od 1. 1. 2007 platí nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Od 1. 1. 2007 jsou žadatelé povinni podávat žádosti podle stavebního zákona na formulářích, které naleznou ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Jestliže tak neučiní, stavební úřad jejich podání odloží usnesením a dále se jím nebude zabývat!

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu předepisuje formulář pro podání ohlášení dle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona.

Od 1. 1. 2007 platí vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

1. Co mám dělat, když chci v bytě postavit koupelnu, zřídit plynové etážové topení nebo byt dispozičně změnit?

Pokud je konkrétní záměr spojen se stavebními úpravami, kterými nedochází k zásahu do nosných konstrukcí stavby, nemůže být jejich provedením negativně ovlivněna požární bezpečnost stavby a nejedná se o stavbu, která je kulturní památkou, jsou splněny všechny podmínky § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a není potřeba ani ohlášení stavebnímu úřadu ani vydání stavebního povolení. U staveb, které jsou kulturní památkou nebo v případě zásahu ovlivňujícího požární bezpečnost by bylo potřeba ohlášení stavebnímu úřadu. Jestliže jde o stavební úpravu, která zasahuje do nosných konstrukcí domu, lze ji provést pouze na základě stavebního povolení.

Ohlášení stavby nebo žádost o stavební povolení podáte odboru výstavby ÚMČ Praha 2,
poštovní adresa:
nám. Míru 20, 129 30 Praha 2

2. Co musí obsahovat žádost o stavební povolení?
Žádost musí obsahovat tyto přílohy:

·  výpis z katastru nemovitostí jako doklad o vlastnictví k domu

 • pokud jste nájemcem, je třeba doložit doklad prokazující právo založené smlouvou provést stavbu
 • projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou (autorizovaný architekt, inženýr, případně technik) ve dvojím vyhotovení (pokud jste nájemcem, tak ve trojím vyhotovení)
 • závazná stanoviska dotčených orgánů - dle rozsahu stavby a její funkce, např:

  • Odboru památkové péče MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1 (OPP MHMP se k dokumentaci vyjadřuje podle § 14  zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, protože území MČ Prahy 2 se nachází z části v pražské památkové rezervaci (Nové Město, Vyšehrad) a zčásti na území památkových zón (Vinohrady, Nusle).
  • Hygienické stanice HMP, pobočka Centrum, Dukelských hrdinů 11, Praha 7
  • Záchranného hasičského sboru, Sokolská 62, Praha 2
  • Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2.

3. Kdy mohu zahájit stavbu?

Ohlášenou stavbu domu provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Stavbu, která je povolena stavebním povolením, můžete zahájit teprve tehdy, až je stavební povolení v právní moci a je účinné. Znamená to, že stavební povolení bylo doručeno všem účastníkům řízení a žádný z nich nepodal v zákonné lhůtě 15 dnů od doručení odvolání.

Po dokončení stavby musíte jako stavebník oznámit užívání stavebnímu úřadu nebo podat žádost o kolaudační souhlas stavebnímu úřadu, který pro stavební úpravu vydal písemný souhlas nebo stavební povolení, v tomto případě tedy odboru výstavby ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20.

4. Kdy mohu začít s užíváním stavby?

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení dle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu.

V případě oznámení stavebnímu úřadu může být započato s užíváním stavby následující den po kontrolní prohlídce, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek dle § 119 odst. 2 stavebního zákona nebo pokud do 30 dnů od oznámení rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (např: nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob) může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

5. Co musí obsahovat žádost o kolaudační souhlas?

Žádost o kolaudační souhlas musí být podána na formuláři stanoveném vyhláškou . 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohou č. 12.

 Stavebnímu úřadu je třeba předložit zejména:
 • identifikační údaje o stavbě (jednací číslo a datum vyhotovení stavebního povolení)
 • předpokládaný termín dokončení stavby
 • závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby příp. geometrický plán

6. Co se předkládá při závěrečné kontrolní prohlídce stavby?
K místnímu šetření závěrečné kontrolní prohlídky se přikládají:

 • doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozního zařízení k plynulému a bezpečnému provozu
 • projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením
 • výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během realizace stavby
 • zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán
 • doklady o ověření vlastností výrobků a další doklady, stanovené v podmínkách stavebního povolení

7. Které stavební úpravy nebo udržovací práce lze provést i bez ohlášení stavebnímu úřadu?
Jsou to např:

 • stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost
 • udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou
 • technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání (vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy, stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa)

8. Které stavební úpravy nebo udržovací práce podléhají ohlášení stavebnímu úřadu?
Jsou to např:

 • stavební úpravy pro změny v užívání stavby,  pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
 • udržovací práce, jejichž provedení může negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání nebo o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.