Zpráva pro oběti fašismu

V srpnu 2000 vstoupil v platnost zákon, jímž byla v SRN zřízena nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Zákon je výsledkem mezinárodních vyjednávání, která za naši republiku vedlo ministerstvo zahraničních věcí. Žádosti obětí nacistického bezpráví o platby z této nadace je v ČR pověřen vyřizovat Česko - německý fond budoucnosti.
Odškodnění se týká obětí otrockých prací (osoby vězněné v koncentračních táborech či v ghettu), obětí nucených prací, osob postižených jiným nacistickým bezprávím i nuceně nasazených na území tzv. protektorátu či Těšínska, kteří byli zvláště těžce postiženi. Pokud oběť zemřela po 15. únoru 1999, mohou žádat o platby stejným dílem žijící manžel/ka a děti, příp. další pokrevní příbuzní nebo oprávnění dědicové ze závěti. O odškodnění za majetkové ztráty a za zkonfiskované pojistky je možné žádat zvlášť. Oběti nasazené převážně na území dnešního Rakouska budou žádat o platby u rakouského Fondu smíření (výjimku tvoří oběti z koncentračních táborů Mauthausen a Dachau na území Rakouska, které budou odškodněni výše uvedenou německou nadací).
Žádost o platby je nutné podat do 11. dubna 2001 na předepsaném formuláři Kanceláři pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti na adresu: 120 21 Praha 2, Legerova 22/1844, P. O. Box 47. Žadatel zde získá podrobnější informace na tel.: 24 26 20 40, na e-mailové adrese: cron@cron.cz, nebo své dotazy může zaslat faxem: 24 26 30 61. Formulář je k dispozici rovněž na Ministerstvu zahraničních věci ČR nebo v oddělení sociální péče ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20.

van

Zveřejněno: 21.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout