Usneseni rady č. 533

k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Na Smetance 1/505 - rekonstrukce plynové kotelny"

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 533

ze dne 19.07.2021

k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Na Smetance 1/505 - rekonstrukce plynové kotelny"

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Na Smetance 1/505 - rekonstrukce plynové kotelny" vítěz: PROFITHERM CZ s.r.o., IČ 28422406 za cenu: 5.972.053,- Kč bez DPH, tj. 7.226.184,13 Kč vč. DPH

2. v pořadí: AZ - ENERGIE s.r.o., IČ 26079551 za cenu: 5.991.382,- Kč bez DPH, tj. 7.249.572,22 Kč vč. DPH

II. u k l á d á

1. připravit smlouvu o dílo dle bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic

Termín: 13.08.2021

2. uzavřít smlouvu o dílo dle bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: Jan Korseska, místostarosta

Termín: 13.08.2021

Předkladatel: Jan Korseska, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 533 (56,5 kB)