Usneseni rady č. 518

k záměru prodeje pozemku parc. č. 1657 pod dříve prodanou budovou s č. p. 1063 (bytový dům) v k. ú. Vinohrady, obec Praha, na adrese Šumavská 1063/8, Praha 2

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 518

ze dne 19.07.2021

k záměru prodeje pozemku parc. č. 1657 pod dříve prodanou budovou s č. p. 1063 (bytový dům) v k. ú. Vinohrady, obec Praha, na adrese Šumavská 1063/8, Praha 2

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 1657, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 580 m2 pod budovou s č. p. 1063, způsob využití: bytový dům, na adrese Šumavská 1063/8, k. ú. Vinohrady, obec Praha, zapsaného na LV č. 2037 vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, za cenu dle znaleckého posudku pod poř. č. 3849-72/2019 ze dne 23. 9. 2019 sníženou o 5 % v souladu s Pravidly pro výkup a prodej pozemků schválených usnesením RMČ Praha 2 č. 424 ze dne 12. 8. 2008, ve znění pozdějších usnesení (dále jako "Pravidla"), tj. ve výši 6 147 450,00 Kč kupujícím, jimiž jsou vlastníci jednotek v bytovém domě Šumavská 1063/8, Praha 2, a to za podmínky úhrady 10 % z kupní ceny před podpisem kupní smlouvy a doplacení 90 % kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Předpokladem pro uzavření kupní smlouvy je prokázání bezdlužnosti kupujících a doložení podkladů dle Pravidel. Zároveň revokovat usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 126

ze dne 7.9. 2020

II. u k l á d á

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 k rozhodnutí návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

1. K realizaci: Ing. Michael Grundler, místostarosta

Termín: 20.09.2021

2. K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic

Termín: 20.09.2021

Předkladatel: Ing. Michael Grundler, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 518 (57,7 kB)