Usneseni rady č. 537

k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 537

ze dne 19.07.2021

k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

s upuštěním od dalšího vymáhání a účetním odpisem pohledávek č. 1 až 10 dle neveřejné přílohy tohoto usnesení a jejich převodem na podrozvahovou evidenci

II. u k l á d á

1. učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: Ing. Eva Klímová, vedoucí odboru ekonomického

Termín: 30.07.2021

2. učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: PhDr. Tomáš Klinecký, vedoucí odboru humanitního

Termín: 30.07.2021

Předkladatel: Ing. Alexandra Udženija, místostarostka

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 537 (52,8 kB)