Usneseni rady č. 512

k petici Za změnu záměru "Folimanka - volnočasový areál pod Nuselským mostem"

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 512

ze dne 19.07.2021

k petici Za změnu záměru "Folimanka - volnočasový areál pod Nuselským mostem"

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. b e r e   n a   v ě d o m í

petici Za změnu záměru "Folimanka - volnočasový areál pod Nuselským mostem" ve znění přílohy tohoto usnesení

II. p o v ě ř u j e

Ing. arch. Václava Vondráška, místostarostu, vyřízením petice dle bodu I. tohoto usnesení

1. K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

Termín: 13.08.2021

Předkladatel:Mgr. Jana Černochová, starostka

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 512 (53,9 kB)

Přílohy:
Priloha_1_3 - 1_nova.pdf (1,3 MB)