Usneseni rady č. 514

k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 514

ze dne 19.07.2021

k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné


Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTUA RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s ohledem na příslušné právní předpisy České republiky. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky, krizového řízení a kultury (nám. Míru 20, č. dv. 105, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám:
a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověřeníidentifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště)
b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2(ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu)
c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li takmezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

Předkladatel: Ing. Michael Grundler, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 514 (56,8 kB)