Usneseni rady č. 539

k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2021/08 "Pořízení a implementace systému pro správu digitálních identit (IDM) a privilegovaných přístupů (PAM)"

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 539

ze dne 19.07.2021

k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2021/08 "Pořízení a implementace systému pro správu digitálních identit (IDM) a privilegovaných přístupů (PAM)"

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

se zahájením zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu OI/2021/08 s názvem "Pořízení a implementace systému pro správu digitálních identit (IDM) a privilegovaných přístupů (PAM)" dle přílohy tohoto usnesení

II. j m e n u j e

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Členové Náhradníci: Bc. Jan Kolář, místostarosta Ing. Jaroslav Šolc, člen rady Ing. Petr Štěpán, vedoucí OI Ing. Miloš Zügler, ved. odd. provozu OI Mgr. Jan Bureš, vedoucí OP Mgr. Simona Skřivanová, OP

III. u k l á d á

realizovat bod I. tohoto usnesení

1. K realizaci: Bc. Jan Kolář, místostarosta

Termín: 23.07.2021

2. K realizaci: Ing. Petr Štěpán, vedoucí odboru informatiky

Termín: 23.07.2021

Předkladatel: Bc. Jan Kolář, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 539 (56,8 kB)

Přílohy:
Priloha_1_1 - 28.docx (100,7 kB)