Usneseni rady č. 528

k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru o.s. Bulharská pravoslavná obec v České republice pro pořádání akce Festivalové dny „Víra, Naděje, Láska a Moudrost – všechno to, co nás sbližuje“

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 528

ze dne 19.07.2021

k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru o.s. Bulharská pravoslavná obec v České republice pro pořádání akce Festivalové dny „Víra, Naděje, Láska a Moudrost – všechno to, co nás sbližuje“

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. b e r e   n a   v ě d o m í

žádost o.s. Bulharská pravoslavná obec v České republice, IČ 26531593 o stanovení výjimky z Pravidel o užívání veřejného prostranství schválených Radou městské části Praha 2 dne 22. 6. 2020 o nezpoplatnění jednoho povolení k vjezdu včetně parkování na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily v části nemovitosti náměstí Míru sloužícího pro chladírenský vůz o hmotnosti do 3,5 t pro sobotu 25. 9. 2021 od 8:00 do 20:00 hodin v rámci akce Festivalové dny „Víra, Naděje, Láska a Moudrost – všechno to, co nás sbližuje“

II. s o u h l a s í

1. s žádostí o.s. Bulharská pravoslavná obec v České republice, IČ 26531593 o stanovení výjimky z Pravidel o užívání veřejného prostranství schválených Radou městské části Praha 2 dne 22. 6. 2020 o nezpoplatnění jednoho povolení k vjezdu včetně parkování pro termín 25. 9. 2021 pro vozidlo o hmotnosti do 3,5 t, které bude parkovat na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily a bude sloužit jako chladírenský vůz při pořádání akce Festivalové dny „Víra, Naděje, Láska a Moudrost – všechno to, co nás sbližuje“

2. s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru, pozemek parc. č. 4079/6, k.ú. Vinohrady, o svěřené ploše 1150 m2, z toho s plochou 95 m2 pod stánky a posezením s o.s. Bulharskou pravoslavnou obcí v České republice, Americká 744/28, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ 26531593, která zde uspořádá v sobotu 25. 9. 2021 od 7:00 do 21:00 hodin (včetně instalace a deinstalace) akci “ Víra, Naděje, Láska a Moudrost – všechno to, co nás sbližuje“. Samotná akce se uskuteční od 10:00 do 20:00 hodin. Pořadateli bude bezplatně poskytnut odběr elektřiny z odběrného místa situovaného na náměstí Míru

3. s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro termín 25. 9. 2021 pro vozidla o hmotnosti do 3,5 t, která přivezou a odvezou účinkující, potřebný materiál a techniku. První dvě povolení k vjezdu budou bez parkování a třetí bude včetně parkování pro malý chladírenský vůz pro dovezené potraviny

III. u k l á d á

1. připravit smlouvu o výpůjčce dle bodu II.2. tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání přenosných povolení k vjezdu dle bodu II.3. tohoto usnesení

K realizaci: Ing. Simona Müllerová, vedoucí odboru životního prostředí

Termín: 21.07.2021

2. podepsat smlouvu o výpůjčce dle bodu II.2. tohoto usnesení a vydat přenosná povolení k vjezdu dle bodu II.3. tohoto usnesení

K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

Termín: 30.07.2021

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 528 (60,3 kB)