Usneseni rady č. 526

k výpůjčce severní části parku Karlovo náměstí společnosti Pražská plynárenská Servis Distribuce a.s.

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 526

ze dne 19.07.2021

k výpůjčce severní části parku Karlovo náměstí společnosti Pražská plynárenská Servis Distribuce a.s.

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o výpůjčce severní části nemovitosti parku Karlovo náměstí, pozemku parc. č. 2417/1, k. ú. Nové Město o svěřené ploše 24 m2 se společností Pražská plynárenská Servis Distribuce a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 47116471, která zde plánuje v termínu od 2. 8. do 25. 8. 2021 stavební úpravy STL plynovodů

II. u k l á d á

1. připravit smlouvu o výpůjčce dle bodu I.1. tohoto usnesení

K realizaci: Ing. Simona Müllerová, vedoucí odboru životního prostředí

Termín: 23.07.2021

2. podepsat smlouvu o výpůjčce dle bodu I.1. tohoto usnesení

K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

Termín: 28.07.2021

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 526 (55,6 kB)