Usneseni rady č. 522

ke změně Pravidel pronájmu nebo výpůjčky prostranství ve veřejné zeleni ve správě městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 522

ze dne 19.07.2021

ke změně Pravidel pronájmu nebo výpůjčky prostranství ve veřejné zeleni ve správě městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

se změnou Pravidel pronájmu nebo výpůjčky prostranství ve veřejné zeleni ve správě městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu, s účinností od 1. 8. 2021, dle přílohy k usnesení - Návrh změny pravidel

II. u k l á d á

1. připravit změnu pravidel dle bodu I. tohoto usnesení a zajistit zveřejnění pravidel dle bodu I. tohoto usnesení na webových stránkách městské části Praha 2

K realizaci: Ing. Simona Müllerová, vedoucí odboru životního prostředí

Termín: 23.07.2021

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 522 (54,7 kB)

Přílohy:
Priloha_1_5 - 10.doc (84,5 kB)