Usneseni rady č. 529

k pronájmu části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha společnosti Future Developments s.r.o. pro pořádání akcí "Vínofest piknik" a "Prosecco piknik"

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 529

ze dne 19.07.2021

k pronájmu části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha společnosti Future Developments s.r.o. pro pořádání akcí "Vínofest piknik" a "Prosecco piknik"

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

1. s udělením výjimky z Pravidel užívání veřejného prostranství schválených Radou městské části Praha 2 dne 22. 6. 2020 společnosti Future Developments s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 03472451 pro pořádání akcí "Vínofest piknik" a "Prosecco piknik" pro dny 20. 8., 21. 8. 2021, 10. 9. a 11. 9. 2021 pro konání akcí do 22:00 hodin a pro následnou deinstalaci akcí ve dnech 21. 8. 2021 a 11. 9. 2021 do 24:00 hodin

2. s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha, pozemek parc. č. 1934/1, k.ú. Vinohrady, o svěřené ploše 4500 m2, z toho o ploše 150 m2 pod prodejními stánky a o ploše 6 m2 s reklamou se společností Future Developments s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 03472451, která zde uspořádá v termínu od pátku 20. 8. 2021 od 10:00 hodin do soboty 21. 8. 2021 do 24:00 hodin akci „Vínofest piknik“ a od pátku 10. 9. 2021 od 10:00 hodin do soboty 11. 9. 2021 do 24:00 hodin akci „Prosecco piknik“ za celkovou cenu 42.108,- Kč vč. DPH za obě akce. Obě akce se uskuteční vždy v následujících časech; pátek od 15:00 do 22:00 hodin a sobota od 12:00 do 22:00 hodin

3. s vydáním přenosných povolení k vjezdu do části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha pro vozidla o hmotnosti do 3,5 t, která přivezou potřebný materiál a techniku a budou zajišťovat zásobování akcí a nebudou zde parkovat. Pro akci "Vínofest piknik" v termínu od 20. 8. 2021 do 21. 8. 2021 bude vydáno 5 povolení k vjezdu a na akci Prosecco piknik v termínu od 10. 9. 2021 do 11. 9. 2021 budou vydána 4 povolení k vjezdu

II. u k l á d á

1. připravit nájemní smlouvu dle bodu I.2. tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání přenosných povolení k vjezdu dle bodu I.3. tohoto usnesení

K realizaci: Ing. Simona Müllerová, vedoucí odboru životního prostředí

Termín: 22.07.2021

2. podepsat nájemní smlouvu dle bodu I.2. tohoto usnesení a vydat přenosná povolení k vjezdu dle bodu I.3. tohoto usnesení

K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

Termín: 30.07.2021

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 529 (58,7 kB)