Usneseni rady č. 535

k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemní komunikace - Vinobraní 2021

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 535

ze dne 19.07.2021

k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemní komunikace - Vinobraní 2021

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemní komunikace na pozemku parc. č. 4079/1 v obci Praha 2, k. ú. Vinohrady o výměře 405 m2 (nám. Míru, parkovací zóny pro veřejnost) za účelem parkování vozidel pořadatelů Vinobraní 2021 na dobu určitou od 00.00 hodin do 24.00 hodin dne 17.9.2021 s hlavním městem Prahou, IČ: 00064581, zastoupeným Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, se sídlem Řásnovka 8, Praha 1

II. u k l á d á

1. připravit smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky, kultury a

krizového řízení

Termín: 26.07.2019

2. podepsat smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka

Termín: 30.07.2021

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 535 (55,1 kB)