Usneseni rady č. 532

k výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku "Folimanka - volnočasový areál pod Nuselským mostem"

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 532

ze dne 19.07.2021

k výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku "Folimanka - volnočasový areál pod Nuselským mostem"

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

s výběrem dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku "Folimanka - volnočasový areál pod Nuselským mostem" vítěz: Gardenline s.r.o., IČ 27263827 za cenu: 28.625.677,- Kč bez DPH, tj. 34.637.069,17 Kč vč. DPH

II. u k l á d á

1. připravit smlouvu o dílo dle bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic

Termín: 19.08.2021

2. uzavřít smlouvu o dílo dle bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: Jan Korseska, místostarosta

Termín: 19.08.2021

Předkladatel: Jan Korseska, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 532 (54,1 kB)