Usneseni zastupitelstva č. 2

k volbě starosty MČ Praha 2, stanovení počtu členů RMČ Praha 2, počtu zástupců starosty a počtu uvolněných členů ZMČ Praha 2, volbě zástupců starosty, uvolněných členů ZMČ Praha 2 a členů RMČ Praha 2

Z A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 2

ze dne 07.11.2014

k volbě starosty MČ Praha 2, stanovení počtu členů RMČ Praha 2, počtu zástupců starosty a počtu uvolněných členů ZMČ Praha 2, volbě zástupců starosty, uvolněných členů ZMČ Praha 2 a členů RMČ Praha 2

Z A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. v o l í

starostku městské části Praha 2: Mgr. Jana Černochová

II. s t a n o v u j e

1. že Rada městské části Praha 2 bude mít 9 členů

2. počet zástupců starostky 3

3. počet uvolněných členů ZMČ 7 takto: starostka městské části Praha 2 3 zástupci starostky městské části Praha 2 2 uvolnění členové Zastupitelstva městské části Praha 2 členové RMČ Praha 2 1 uvolněný člen Zastupitelstva městské části Praha 2

III. v o l í

za zástupce starostky městské části Praha 2: Ing. arch. Václav Vondrášek Jana Duchková Michaela Mazancová

IV. v o l í

za uvolněné členy Zastupitelstva městské části Praha 2 členy Rady městské části Praha 2: Ing. Alexandra Udženija Ing. Michael Grundler

V. v o l í

za členy Rady městské části Praha 2: Jan Korseska Ing. Martin Víšek Ing. Jaroslav Šolc

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

Hlavní dokument:
Usneseni zastupitelstva č. 2 (50,4 kB)